Myjnie ręczne BasjaMyjnie ręczne Basja

Basja Premium Club

 (Myjnia samochodowa Basja)

Zapraszamy do dołączenia do grona naszych elitarnych Klientów. Członkostwo to przede wszystkim zniżka na usługi Myjni Basja, a w niedalekiej przyszłości dodatkowe korzyści i przywileje. To również przynależność do grona pasjonatów motoryzacji, dla których - podobnie jak dla Państwa - samochód to coś więcej niż środek transportu.

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne i bezterminowe. Jedyne co muszą Państwo zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy w jednej z naszych placówek. Każdy nowy członek Klubu otrzymuje rabat na nasze usługi w wysokości 10%, na okres 3 miesięcy. Rabat jest przeliczany co 90 dni i może wynosić nawet 20%!

Partnerzy
(obowiązuje od 01 czerwca 2012 roku)

Regulamin Premium Club

Definicje

Program
- Program Premium Club;
Regulamin
- niniejszy zbiór praw i obowiązków uczestników Programu Premium Club oraz Organizatora;
Organizator Programu, Administrator Danych Osobowych
- BASJA Kamil Kaczmarski, z siedzibą przy ul. Borowska 141, 50-551 Wrocław, NIP 896-111-85-63;
Baza Danych
- zbiór danych osobowych wszystkich uczestników biorących udział w Programie Premium Club, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub dowolny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;
Formularz Zgłoszeniowy
- formularz Programu Premium Club, wypełniany przez Uczestnika stanowiący deklarację przystąpienia Uczestnika do Programu;
Karta
- karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu posiadająca indywidualny numer, przeznaczona do rejestrowania transakcji dokonywanych przez uczestnika w ramach Programu;
Konto Uczestnika
- indywidualne konto Uczestnika zarejestrowane w bazie danych Organizatora, posiadające indywidualny numer identyfikacyjny, służące do rejestrowania transakcji dokonywanych przez Uczesnika;
Katalog Korzyści
- zespół rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych przywilejów (indywidualnie zwanych Korzyścią), lub przyznanych dodatkowo/okresowo przez Organizatora zgodnie z jego uznaniem, do których są uprawnieni Uczestnicy Programu, wymienionych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
Oddział
- jeden z oddziałów firmy Organizatora wymieniony na stronie www.basja.pl/kontakt
Uczestnik
- osoba, która wypełniła i przekazała Organizatorowi Formularz Zgłoszeniowy.

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Oraganizatora.
 2. Program Premium Club jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Program obowiązuje w Oddziałach Organizatora.
 4. Uczestnicy w zależności od ich aktywności w Programie uzyskują lub tracą prawa do wskazanych w Regulaminie Korzyści.

2. Przystąpienie do programu

 1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest przekazanie Organizatorowi podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, wraz z wypełnionymi polami:
  1. imię i nazwisko (lub firma),
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu komórkowego, (lub/i adres e-mail)
  4. dzień i miesiąc daty urodzin,
  5. numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Przekazanie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Programu, a także w celach marketingowych Organizatora i Partnerów Programu.
 4. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może wskazać adres wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany adres nie może być adresem skrytki pocztowej.
 6. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania, spowodowany nie zaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu Premium Club lub nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką powyższych materiałów lub informacji na wniosek Uczestnika obciążają wyłącznie Uczestnika.

3. Karta Uczestnika

 1. W ramach programu Uczestnik otrzymuje Kartę z przypisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym.
 2. W przypadku utraty Karty Organizator na wniosek Uczestnika wyda duplikat Karty zachowując historię zapisanych transakcji.
 3. Uczestnik ponosi koszt techniczny wydania duplikatu Karty w wysokości 10 złotych.

4. Katalog korzyści

 1. Uczestnicy otrzymują dostęp do specjalnych ofert promocyjnych w Oddziałach Organizatora, o których będą na bieżąco informowani przez Organizatora.
 2. Uczestnicy otrzymują dostęp do specjalnych ofert promocyjnych Partnerów Programu, wymienionych na stronie internetowej www.basja.pl/klub-premium/
 3. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje w pierwszym cyklu rabatowym zniżkę na usługi świadczone w Oddziałach Organizatora w wysokości 10%.
 4. Cykl rabatowy wynosi 90 dni. Pierwszy cykl rabatowy rozpoczyna się w momencie przystąpienia do Programu.
 5. Wysokość rabatu Uczestnika uzależniona jest od wartości zakupów usług dokonanych w Oddziałach Organizatora w poprzednim cyklu rabatowym.
 6. Każdy zakup usługi rejestrowany jest na indywidualnym koncie Uczestnika.
 7. Uczestnik, którego średni 30-dniowy bilans zakupu usług w poprzednim okresie rozliczeniowym wynosi:
  • 1) 2055 zł, w kolejnym cyklu otrzymuje rabat w wysokości 20%;
  • 2) 967 zł, w kolejnym cyklu otrzymuje rabat w wysokości 15%;
  • 3) 609 zł, w kolejnym cyklu otrzymuje rabat w wysokości 10%;
 8. Uczestnicy, którzy w poprzednim cyklu nie osiągną trzeciego progu rabatowego w kolejnym cyklu otrzymują rabat w wysokości 5%.
 9. Nabycie usług z uwzględnieniem rabatu może nastąpić jedynie po okazaniu Karty Uczestnika przed zamknięciem transakcji.

5. Zasady poufności i ochrona danych osobowych

 1. Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
 3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
 5. Dane Osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione Partnerom w celu realizacji Programu.
 6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
 7. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nie uczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Zakończenie programu i utrata statusu Uczestnika

 1. Utrata statusu Uczestnika, może nastąpić w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu, podejmowania działań sprzecznych z prawem, zwyczajem lub zasadami współżycia społecznego, podania nieprawdziwych dane podczas zgłoszenia, lub wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia uczestnictwa lub zlikwidowania konta Uczestnika, co do którego podejmie uzasadnione podejrzenia popełnienia działań wskazanych w punkcie 7.1. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przy współuczestnictwie Uczestnika.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Jednocześnie oznacza to rezygnację przez Uczestnika z wszelkich korzyści, zarówno obecnych jak i przyszłych.
 4. Z chwilą pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na www.basja.pl, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu.

8. Zakres odpowiedzialności stron

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub następujących z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub fałszywych danych w celu wyłudzenia korzyści spowoduje podjęcie przez Organizatora wszelkich prawnie dostępnych środków w celu pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności karnej oraz naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora przy czym zmiana nie ma wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestników. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.
 2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.basja.pl lub w Oddziałach Operatora.
 3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem www.basja.pl.

Myjnia samochodowa od 55 zł

Mynia samochodowa

Ręczne mycie w myjni samochodów Basja to niewielki koszt! Korzystanie z usług w zestawach, pozwala zaoszczędzić!

Plików "cookie" używamy jedynie w celach statystycznych. Jeżeli zamkniesz ten komunikat, będziemy używać nowego cookie, byś nie musiał go oglądać... Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.